Gebruikersnaam
Wachtwoord
StartpaginaInschrijvenLeden
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bestudeer deze Algemene Voorwaarden aandachtig voor u gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden op deze website. Indien er punten in deze voorwaarden zijn waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden, breek dan uw bezoek aan deze website direct af. Inschrijving als gebruiker houdt in dat u akkoord gaat met de geldende algemene voorwaarden. Het bezoeken van de website impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud hebt aanvaardt.

1. Definities

1.1. Pure Linkage; verder te beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van de website, hierna ook aan te duiden als "Pure Linkage".

1.2. Gebruiker: De persoon die de website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Pure Linkage verleende diensten

1.3. Profiel: Alle door de Gebruiker verstrekte gegevens welke zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de website

1.4. Website: De pagina http://eroprofielen.nl en al haar subpagina's.

1.5. Dienst: Het door Pure Linkage aanbieden van content, in welke vorm dan ook.

2. Leeftijdsgrens

2.1. Bezoekers vanaf 18 jaar oud mogen zich inschrijven als gebruiker op deze website. Gebruikers jonger dan 18 jaar worden onmiddelijk door onze medewerkers gedeactiveerd en hun profiel wordt verwijderd.

2.2. In geval van een telefonische verklaring verklaart de gebruiker toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende telefoonaansluiting alvorens deze betaling uit te voeren.

3. Inhoud

3.1. De diensten van Pure Linkage hebben entertainment als doel. Gebruikers kunnen communiceren met andere gebruikers over verschillende onderwerpen, waaronder seksuele voorkeuren. De website is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van profiel en informatie.

3.2. Uit veiligheidsoverwegingen bewaart Pure Linkage bij inloggen het IP-adres van uw computeraansluiting. Wij behouden ons het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

3.3. Deze website is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uw gegevens die u bij inschrijving heeft verstrekt, anders dan uw profiel en foto's, zijn niet toegankelijk voor derden en zullen ook niet worden doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.

3.4. Het is gebruikers van deze site verboden via de website marketingberichten te verzenden. Het is daarom duidelijk dat alle berichten ingegeven op de site ter controle door Pure Linkage gelezen kunnen of mogen worden, los van het feit of zij al dan niet de geadresseerde is. Op foto's bij het profiel of op de begeleidende tekst mag niets voorkomen dat linkt naar een website, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.

3.5. Het is gebruikers verboden foto's van verboden aard in te sturen: Jeugdfoto's (onder 18 jaar), groepsfoto's, foto's waar kinderen op voorkomen, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf en dan herkenbaar in beeld worden op deze website niet toegelaten. Wij behouden ons het recht voor om foto's of andere afbeeldingen te weigeren of verwijderen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

3.6. Pure Linkage kan geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden entertainmentdiensten, en kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving/deelname voor een gebruiker niet het gewenste resultaat oplevert. Deze dienst is niet bedoeld om, maar sluit niet uit dat, fysiek contact, een relatie of seksafspraak via deze site tot stand gebracht kan worden. Ook hiervoor wordt Pure Linkage door gebruikers gevrijwaard van alle aansprakelijkheid. Gebruikers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname aan deze website voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken. Voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van deze website is elke aansprakelijkheid van Pure Linkage uitgesloten. Pure Linkage kan de juistheid van de identiteit van haar gebruikers niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als geslacht, geboortedatum en uiterlijk. Om die reden staat Pure Linkage niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen, alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door gebruikers in de ruimte zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze website zowel natuurlijke als gefingeerde, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan entertainmentdoeleinde, waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. Pure Linkage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en de ongemakken die daaruit kunnen voortkomen. Deelnemen is voor eigen risico.

3.7. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat sommige profielen op deze website gefingeerd zijn. Pure Linkage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op deze website te sturen via deze gefingeerde profielen waarmee geen fysieke afspraken mogelijk zullen zijn.
Gefingeerde profielen zijn verbonden aan hosts. Deze hosts zijn actief voor de website met als doel meer interactie op de site te stimuleren, en het gebruik van de aan de site verbonden diensten te promoten, waaronder het plaatsen van meer informatie en/of het uploaden van profielfoto's. De hosts hebben ook als doel gebruikersactiviteiten en communicatie te monitoren om te garanderen dat deze voldoen aan deze algemene voorwaarden. Gebruikers begrijpen en accepteren dat informatie, tekst en foto's van profielen van hosts gefingeerd zijn, en dat deze slechts zijn bedoeld om de bovengenoemde taken uit te voeren en voor entertainmentdoeleinden. Niets uit de host-profielen is bedoeld om een werkelijk persoon te beschrijven - levend of dood. Alle overeenkomsten tussen een host-gebruikersprofielbeschrijving en een persoon zijn zuiver toeval. Wees er op attent dat een host betrokken kan zijn bij meer dan één profiel op de website.

3.8. De gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddelijk aan de website worden doorgegeven, of door gebruiker zelf worden aangepast op de website. Door de aanmelding af te ronden verstrekt u Pure Linkage een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die u aan de website verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Pure Linkage om te dupliceren, aanpassen, weergeven, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen.

4. Opzeggen en inschrijven

Gebruiker is gerechtigd zich, zonder opgave van redenen, af te melden. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens, waaronder leeftijd, geslacht en profielfoto's, ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Deze worden bij afmelding geheel gewist. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde klant bevatten. Bij afmelding wordt het profiel van de klant gewist en is de contractverhouding beëindigd.

5. Kostprijs en gebruik

5.1. De kosten voor het gebruik van deze website zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

5.2. De kosten voor het versturen van een bericht staan vermeld bij het verzenden van een bericht.

5.3. De kosten voor aanschaf van een creditbundel, waarmee meerdere berichten verzonden kunnen worden, staan vermeld bij het aanschaffen van deze bundel.

5.4. Pure Linkage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook voortkomend uit veelvuildig en/of niet juist gebruik van de geboden entertainmentdienst.

5.5. Ontvangen betalingen kunnen enkel binnen de herroepingsperiode van 14 dagen worden gerestitueerd. Indien de dienst of een deel hiervan binnen deze 14 dagen is verbruikt dan vervalt (voor dit deel) het recht van retour.

5.6. Credits zijn maximaal 180 dagen geldig na aankoop. Pure Linkage behoudt zich het recht voor om na 180 dagen de niet-gebruikte credits in het account te verwijderen.

6. Herroepingsrecht

6.1. Op de digitale diensten van Pure Linkage wordt 14 dagen recht op ontbinding van de aankoop gegeven. Gebruikers mogen binnen 14 dagen na ankoop zonder opgaaf van redenen de aankoop ontbinden.

6.2. Het risico en de bewijstlast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de gebruiker.

6.3. Indien de dienst of een deel hiervan binnen de 14 dagen is verbruikt dan vervalt (voor dit deel) het recht van retour. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de gebruiker via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail Pure Linkage op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

6.4. Pure Linkage gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft gebruikt, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een telefonische betaling. In dat geval wordt er verzocht een rekeningnummer door te geven.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Onderhevig aan wettelijk opgelegde verantwoordelijkheden welke niet kunnen worden uitgesloten, is Pure Linkage, noch een van haar bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers verantwoordelijk voor uw persoonlijk verlies, directe of inderecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingskosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet Pure Linkage afstand van alle aansprakelijkheid voor het gedrag, de daden of nalatigheden van andere deelnemende personen van de website, in welke vorm dan ook.

7.2. Pure Linkage is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van profielen. De website bevat profielen, advertenties en andere content die enteratinment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk.

8. Auteursrecht

8.1. Alle op deze website gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Dit is van toepassing op het kopiëren, vertalen, bewerken, opslaan, verwerken cq weergeven van de inhoud in databases of andere electronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van deze website mogen alleen voor privégebruik plaatsvinden en niet voor commerciële doeleinden.

9. Privacybeleid

9.1. Op het gebruik van deze website zijn de privacyvoorwaarden van Pure Linkage van toepassing. Hierin is beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de gebruikers worden verwerkt. Pure Linkage houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze website.

10. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1. Pure Linkage heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalignen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijziging(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

10.2. Pure Linkage wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de algemene voorwaarden.

11. Helpdesk

11.1. Heeft u klachten, vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze via het contactformulier op de website mailen aan het supportteam. Houdt u er rekening mee dat vragen die betrekking hebben op de site en waarvan het antwoord daarop te vinden is niet worden beantwoord. Vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutmeldingen of foutcodes.

12. Nederlands recht

12.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegt beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, huun geldgheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.